วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

หาดทิพย์ รับการรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฉลากทอง ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

คุณวรนินทร์ อัษฎามงคล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (VP of HORECA&Sustainability) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีขอบคุณ และรับมอบประกาศนียบัตรฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction; CFR) ของผลิตภัณฑ์ Coca-Cola Can ขนาด 325 mlจากคุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยหาดทิพย์ได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฉลากทองของผลิตภัณฑ์Coca-Cola Can ขนาด 325 ml ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 11.22%(เมื่อเทียบกับปี 2015)ซึ่งปัจจุบัน หาดทิพย์ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น57 SKUsและได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรทั้ง 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานหาดใหญ่จ.สงขลา และโรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี