วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดพิธีมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลาให้กับสถานประกอบการ96 ร้านที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 

18 ส.ค. 2020
942

วันอังคารที่  19  สิงหาคม  2563  ณ ห้องเทพทาโร  ชั้น 2  โรงแรมบุรี ศรีภู  บูติค  หาดใหญ่ 

นายกวิศพงษ์   สิริธนนนท์สกุลประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลา   คุณวรรณี   พุฒแก้วผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลา  ร่วมกันมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลาให้กับสถานประกอบการ96 ร้านที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการที่สะอาดปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้บริโภคอาหารจากร้านอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า และของดีในจังหวัดสงขลา  โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังต่อไปนี้

ด้านรสชาติอาหาร, ด้านราคาและปริมาณ ,ด้านความสะอาด, ด้านบริการ และด้านห้องน้ำ           

สำหรับปี  2563  คณะทำงานโครงการป้ายของดีจังหวัดสงขลา  ได้คัดเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว  โดยแบ่งเป็นร้านเดิมที่เคยได้รับป้ายของดีและยังคงรักษาคุณภาพตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก  จำนวน  63  ร้าน   และร้านใหม่ที่เพิ่งได้รับป้ายของดีจังหวัดสงขลาในปีนี้   จำนวน  33  ร้านรวมทั้งสิ้น96ร้าน

โครงการมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลา  โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา  ถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดให้กับคนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ได้รับทราบ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยว

นายกวิศพงษ์   สิริธนนนท์สกุลประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลา   คุณวรรณี   พุฒแก้วผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลา  ร่วมกันมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลาให้กับสถานประกอบการ96 ร้านที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการที่สะอาดปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้บริโภคอาหารจากร้านอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า และของดีในจังหวัดสงขลา  โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังต่อไปนี้

ด้านรสชาติอาหาร, ด้านราคาและปริมาณ ,ด้านความสะอาด, ด้านบริการ และด้านห้องน้ำ           

สำหรับปี  2563  คณะทำงานโครงการป้ายของดีจังหวัดสงขลา  ได้คัดเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว  โดยแบ่งเป็นร้านเดิมที่เคยได้รับป้ายของดีและยังคงรักษาคุณภาพตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก  จำนวน  63  ร้าน   และร้านใหม่ที่เพิ่งได้รับป้ายของดีจังหวัดสงขลาในปีนี้   จำนวน  33  ร้านรวมทั้งสิ้น96ร้าน

โครงการมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลา  โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา  ถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดให้กับคนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ได้รับทราบ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยว