วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ผ่านเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศ รับโล่รางวัลระดับดี (G ทองแดง) จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ผ่านเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศ เข้ารับโล่รางวัลระดับดี (ทองแดง) จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าเป็นหน่วยงานต้นแบบสร้างวัฒนธรรมสีเขียว ภายในปี 2563  

อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เข้ารับโล่รางวัลระดับดี (G ทองแดง) จาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

อาจารย์โอภาส กล่าวว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการสื่อสารและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทำ 5ส การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ยานพาหนะ การสื่อสารที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วม เช่น  E-mail และ social media มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม 

ด้าน อาจารย์กมลนาวิน กล่าวว่า สำหรับรางวัลระดับดี G ทองแดง ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้รับ ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมด้านการสร้างวัฒนธรรมสีเขียว เนื่องจากมีการประเมินจากหน่วยงานภายนอกในระดับประเทศ ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีเป้าหมายในการขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเป็นหน่วยงานต้นแบบให้แก่ทุกหน่วยงานใน มรภ.สงขลา ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากร ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม