วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์”

27 ก.ค. 2020
835

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จัดประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ชวนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดความงดงามทางประวัติศาสตร์ วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้-3 ส.ค.63

อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้รักษ์ หวงแหนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำ จ.สงขลา และต้องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่งศิลปกรรมให้คนภายนอกทั้งไทยและสากลได้รู้จัก จึงจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ได้แก่ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง ทวด (ในคติชาวใต้) วัด วัดร้าง ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้วและยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-3 สิงหาคม 2563  

อาจารย์กมลนาวิน กล่าวว่า การจัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติ ได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต ความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าไม้ และนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นผ่านภาพถ่าย ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นข้อมูลของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดและจัดตั้งศูนย์สงขลาคดีศึกษาต่อไป เนื่องจากเมืองสงขลาถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในหลากหลายมุม ด้วยภูมิประเทศที่ถูกขนาบข้างด้วยทะเลสองฝั่งจึงถูกขนานนามว่าเป็นเมืองสองทะเล ด้านขวาคือทะเลอ่าวไทย และด้านซ้ายคือทะเลสาบสงขลา จึงเป็นเมืองที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

เสน่ห์อีกด้านหนึ่งของสงขลา คือความเป็นเมืองเก่าในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีบรรยากาศคล้ายกับปีนัง ประเทศมาเลเซีย หรือย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ต เพราะมีทั้งชาวไทย มุสลิม และจีน อาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม สะท้อนผ่านตึกรามบ้านช่องที่สวยงาม รวมไปถึงอาหารการกินที่มีทั้งอาหารปักษ์ใต้แท้ อิสลาม และจีน เมืองสงขลาเป็นเมืองเก่าติดทะเลที่บรรยากาศแบบเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ สร้างมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวแห่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวในภาคใต้ที่สำคัญนอกจากนั้น เมืองเก่าและย่านชุมชนเก่า จ.สงขลา ยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติ ด้วยเงื่อนไขของการเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน กอปรกับมีการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้างไว้อย่างดี จึงทำให้สงขลากลายเป็นเมืองที่อยู่ในคุณค่าระดับสากลมาช้านาน และสามารถพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย จะพิจารณาจาก 1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” 2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์ และ 3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะถูกนำมาจัดแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพ “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา 160 ม.4 ถ.กาญจนวนนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ผู้ประสานงาน อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร โทร. 086-6987788 , 0897339200 หรือ 074-336946 , 074-336946 , 074-260247 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fan page Facebook : มรภ.สงขลา