วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ ‘ครูควน ทวนยก’ ศิลปินแห่งชาติ ทำโครงการ “พัฒนา ต่อยอด นายปี่ใต้ สู่มืออาชีพ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จับมือ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ จัดโครงการ “พัฒนา ต่อยอด นายปี่ใต้ สู่มืออาชีพ” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย. 64 สืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ตามขนบที่ถูกต้อง พร้อมจัดทำมาตรฐานเพลงปีใต้สาย จ.สงขลา

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2553 จัดโครงการ “พัฒนา ต่อยอด นายปี่ใต้ สู่มืออาชีพ” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ผ่านระบบ Online Zoom Meeting และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ช่อง Youtube Live :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้นายปี่สามารถสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านปี่ใต้ในเทศกาลหรือพิธีกรรมให้คงอยู่ต่อไปอย่างถูกแบบแผนตามขนบที่ถูกต้อง และจัดทำมาตรฐานเพลงปีใต้สายจังหวัดสงขลา ที่ใช้ในเทศกาลหรือพิธีกรรม ตามแบบฉบับของ ครูควน ทวนยก รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้เพลงปี่ให้เหมาะสมในเทศกาลหรือพิธีกรรมในรูปแบบสื่อดิจิตอล สามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจในสะดวกและทันสมัย

ดร.บรรจง กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่สำคัญ คือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ในระบบการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และใจ และเสริมสร้างกิจกรรมการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของกิจกรรม เน้นการปฏิบัติจริงเรียนรู้ของจริงในพื้นที่จริงอย่างมีอิสระ เรียนรู้จากธรรมชาติ จินตนาการ ความงามและความจริงด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า จากการที่ได้จัดทำโครงการสื่อการเรียนรู้ “หัดเรียนเป่าปี่ด้วยตนเอง โดยศิลปินแหล่งชาติ” ไปแล้วนั้น ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ซึ่งจัดทำในรูปแบบสื่อวีดีโอและคู่มือเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยได้ฝากตัวเป็นศิษย์ นำไปฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ มีประสบการณ์ ซึ่งจะนำกลุ่มคนเหล่านั้นกลับมาให้ความรู้ ศึกษาต่อยอด และพัฒนาทักษะความเป็นนายปี่ขึ้นไปในระดับมืออาชีพ โดยเพิ่มเทคนิคในการเป่าปี่ต้องให้ถูกต้องตามขนบเมื่อในครั้งอดีต โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ในด้านเพลงที่ใช้ในการเป่าปี่ในเทศกาลรื่นเริง และเพลงที่ใช้ในการเป่าปี่ในพิธีกรรม เพื่อสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านปี่ใต้ ให้คงอยู่ต่อไปอย่างถูกแบบแผน และขนบที่ถูกต้องมิให้เลือนหายไปโดยขาดการสืบทอด

ทั้งนี้ หากนายปี่หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ SCAN QR CODE เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ หรือติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ช่อง Youtube Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา