วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาร่วมกับกองทุนมิตรผล- บ้านปูจำกัด(มหาชน)จัดทำถุงยังชีพจำนวน600ชุดมอบให้กับมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด -19

 วันอาทิตย์ที่  17  ตุลาคม  2564   ที่ทำการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา (ชั่วคราว)257/12  ถ. นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  (บ.นิวเฟรนด์ สาย 1 ตรงข้ามโรงแรมลีการ์เด้นส์)นายโตหอง  แซ่หลี่  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา,นายวัชรสิทธิ์  ภิญโญธนนันท์ รองนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาและ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรีนายอำเภอหาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี,นายจรัญ สัจเดว สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2,ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา  และมอบเงินให้มัคคุเทศก์ที่ป่วยติดเตียงและยากลำบากจำนวน 10 คน คนละ5,000 บาท และถุงยังชีพ 1 ชุด พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพให้กับ สมาชิกสมาคม/ชมรม จังหวัดสงขลา,ภาษามลายูภาคใต้และมัคคุเทศก์อิสระ

นายกสมาคมมัคคุเทศก์ฯกล่าวว่าสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนถุงจากกองทุนมิตรผล- บ้านปูจำกัด(มหาชน)มอบเงินช่วยเหลือจำนวน650,000บาทสำหรับจัดทำถุงยังชีพจำนวน600ชุดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลาในวิกฤติโควิด -19  ที่ส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ ณ ขณะนี้

โดยที่ผ่านมาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น

– การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ เรียกร้องความช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่อาชีพมัคคุเทศก์

– การแจกถุงยังชีพ

– ผลประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิก

– การดำเนินการเรียกร้องให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวย้ายกลับมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่

– การดำเนินการต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์

– เรื่องของการกู้เงินเพื่อใช้ในวิกฤตการณ์นี้

– มาตรการผ่อนปรนกองทุนสัจจะของสมาคมฯ

– การปรับลดค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

– การเรียกร้องให้อาชีพมัคคุเทศก์มีสามารถกู้เงินได้ หรือมีสวัสดิการรองรับ

– การเยี่ยมเยียนสมาชิก และอดีตสมาชิกมัคคุเทศก์ที่เจ็บป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

– การเรียกร้องต่อภาครัฐให้อาชีพมัคคุเทศก์ได้รับการฉีดวัคซีน …..ฯลฯ

และอื่นๆอีกมากมาย. ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางไลน์สมาคมฯ

ทั้งนี้การแจกถุงยังชีพได้แบ่งกลุ่มและเวลาดังนี้

กลุ่มที่ 1 สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา รับเวลา 09.00 – 11.00 น. สวมเสื้อสมาคมฯ

 กลุ่มที่ 2 สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ภาษามลายูภาคใต้ รับเวลา 11.01 – 12.00 น.

 กลุ่มที่ 3 มัคคุเทศก์อิสระ รับเวลา 13.00 – 16.00