วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

สนช. รุกผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร Deep South Business Coaching Program 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้Deep South Innovation Business Coaching Program 2021 ในรูปแบบการเรียนสื่อผสม (Hybrid meeting)

ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2564 โดยมีสถานที่การจัดกิจกรรมหลักที่ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และถ่ายทอดกิจกรรมไปยัง 3 องค์กรพันธมิตรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างผู้ประกอบการ นวัตกรรมของจังหวัดชายแดนใต้ยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเติบโต (Growth) พร้อมกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม และสนับสนุนทุน Open innovation ของสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติให้ผู้ประกอบการชายแดนใต้มีโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้ง Start up และ SMEs ได้

Deep South Innovation Business Coaching Program 2021 หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ นวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความ ตระหนักและความตื่นตัว ตลอดจนเสริมสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้มีศักยภาพในการทำ ธุรกิจ เพื่อให้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561 พัฒนาผู้ประกอบการ ไปแล้วกว่า 100 ราย และ สนับสนุนเงินทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปแล้ว 44 ธุรกิจ รวมมูลค่าสูงกว่า 40 ล้านบาท โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงกิจกรรม คือ

3 Days Smart SMEs and Startup หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม จากหลักสูตรนี้จะได้เข้าร่วมอบรม 8 Weeks Coaching หลักสูตรการสร้างความสามารถทางธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น โดยมี ผู้เชี่ยวชาญและทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการแผนธุรกิจนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและการตลาด ร่วมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อธุรกิจ

ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 และยังสามารถขอรับการพิจารณาทุน สนับสนุน open innovation สูงสุดถึง 1,500,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับผู้ที่สนใจอยากรู้รายละเอียดและเข้าชมภาพบรรยากาศภายในงาน สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ เว็บไซต์: www.deepsouthinnovation.com และ Facebook Fan page : https://www.facebook.com/DeepSouthIBCProgram/ โทร 02-017-5555 ต่อ 407 ( อภิวัฒน์)