วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ แถลงข่าวเปิดตัวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting และไลฟ์สดผ่านเพจ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวิทยากร รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ประสงค์เกษราธิกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบรรณาธิการวารสารหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จะตีพิมพ์ผลงานของนักวิจัยที่ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย อ.ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ บรรณาธิการวารสารปาริชาต รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ บรรณาธิการวารสารสุขภาพแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง บรรณาธิการ ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports น.ส.ธมลวรรณ ขุนไพชิต บรรณาธิการวารสารสำนักหอสมุด
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ กำหนดจัดในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal” ผ่านระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
4) การนำเสนอ 15 นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรานี ซุ่นเซ่ง โทร 08 1540 7304 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่ : https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon32/ รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/awI-M5Tjp2/