วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าสะอ้าน

เป็นศูนย์ดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ระงับ ยับยั้ง ป้องกัน บริหารจัดการผู้ป่วย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการรักษา ดูแล ส่งต่ออย่างถูกต้องตามมาตรการของระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดทำระบบและรวบรวมสถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง ให้มีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถรายงานผลและวิเคราะห์การดำเนินการในลำดับถัดไปได้ รวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของความจำเป็นต่าง ๆ เพื่อนำมาบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บ่อยาง ตลอดจนยังเป็นศูนย์ข้อมูลรายงานผลสถานการณ์ประจำวัน สร้างความเข้าใจ ตระหนักรับรู้และการปฏิบัติตนของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในขณะนี้หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19
สามารถแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-26462860 ดูน้อยลง— แชร์ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับโควิด-19.