วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จับมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ นศ. พัฒนาอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ถวิล อินทรโม อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม : การพัฒนาอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง Innovation Club by GSB Startup อาคาร 2 ชั้น 1 มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์