วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

19 ก.พ. 2020
1048

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เสริมสร้างความรักความสามัคคี อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย

กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสาย เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา โดยทุกพื้นที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับปรับใช้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างพื้นที่ยั่งยืนนั้นจะต้องเริ่มด้วยการให้พี่น้องประชาชนมีสัญญาประชาคมที่ผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวคือ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลต้องดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับเชื้อชาติ และศาสนา ในการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้เน้นถึงจำนวนหรือปริมาณ เพราะเชื้อชาติ หรือศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับ หรือเลือกได้ ต้องให้การเคารพซึ่งกันและกัน และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในทุกศาสนา และเชื้อชาติที่มีอยู่ เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะมีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแล้ว ยังมีผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการเชื่อมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับประชาชนเชื้อสายจีน และเพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันดี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป