วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

วันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น มีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเมืองควนลัง จำนวน 1 ราย ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 ราย

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.เทศบาลเมืองควนลัง นำโดยนายสมชาย โภคารัตนกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง นำพนักงานเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเมืองควนลัง จำนวน 1 ราย ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 ราย

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 รายผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 6 ราย ซึ่งการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และนายกเทศมนตรีเมืองควนลังในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและจะมีการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564