วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ผลักดันเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นายเจริญ หมะเห ประธานชมรมสรรหาคนดีศรีทักษิณ ให้การต้อนรับ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาทับ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและช่วยผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ต.นาทับ อ.จะนะ ซึ่งมีคลองนาทับ คลองจะโหนง เกาะคูน้ำรอบ ซึ่งมีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ให้รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสอดรับกับการพัฒนาด้านอื่นๆ

ซึ่งหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการผลักดันการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อทำเป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยรัฐบาลมอบหมายให้ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” เป็นแม่งานหลัก โครงการนี้ มีที่ตั้งส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียงเชื่อมต่อกับ ต.นาทับ อ.จะนะ ที่มีสภาพธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการจำหน่ายอาหารสดจากทะเล