วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

วันที่ 31 ต.ค. 62 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนางอังสุมาลย์ ณ พัทลุง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายภาณุมาศ ตั้นซู่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการพนักงานในสังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้

นางอังสุมาลย์ ณ พัทลุง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพหลักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแนวทางดำเนินการประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1. ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย, 2. เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับเจ้าหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป, 3. ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้, 4. เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบและ 5 .สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์การการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการประสานงานดำเนินงานด้านต่างๆ ผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคืบหน้าได้ในระดับหนึ่ง นั้น อย่างไรก็ตามจากปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้ง กรณีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมีปัญหาถูกเจ้าหนี้นอกระบบติดตามทวงถามหนี้ หรือบางรายต้องกระทำอัตวินิบาตกรรมเพื่อหนีปัญหาหนี้สิน จากเหตุดังกล่าว ธนาคารจึงได้ทำโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ในวงกว้าง และสามารถมาขอรับคำปรึกษาเพื่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบได้

ปัจจุบัน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วยสาขาในสังกัดจำนวน 22 สาขา ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,912 ราย เป็นเงิน 211,638,577 บาท ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมโดยการเปิดจุดบริการให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ การออกบูธนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าการเกษตร