วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

รองผู้ว่านราฯ แนะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด เปิดงาน “โครงการมหกรรมวิชาการนราวิทย์อิสลาม ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งโรงเรียนนราวิทย์อิสลามได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ที่ต้องการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักการดำเนินงานแบบพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วม การพัฒนาแบบองค์รวม การพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน ในการช่วยเหลือ จากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดทำแผนงานหลักของโครงการทุกๆ ระยะ เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางทำให้งานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

โดยในกิจกรรมมีการการจัดซุ้มนิทรรศการตามกลุ่มสาระเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอิสลามศึกษา ,การแข่งขันขับร้องอนาซีด การแข่งขันอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน และ,การแข่งขันตอบปัญหาอิสลามศึกษา 4 ภาษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากคณะศิลปศาสตร์ อาหรับศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และฝึกอาชีพคัดผมและชงน้ำดื่มจากกรมทหารพรานที่ ๔๕ เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอีกด้วย

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเน้นย้ำกับนักเรียนโรงเรียนนราวิทย์อิสลามว่า การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาให้มาก เพราะจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ที่สำคัญการจะทำการใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของคนดีไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตาม ทั้งนี้ขอชื่นชมและเป็นกำลังในให้กับโรงเรียนนราวิทย์อิสลามที่พยายามสร้างโอกาสให้กับนักเรียนมาโดยตลอด เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กยากจน เด็กกำพร้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้เหมือนกัน

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เด็กนักเรียนต่างมีความสุข และร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ ตลอดจนได้ร่วมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพี่ๆนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อย่างสนุกสนาน