วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

รองนายกเมืองคอหงส์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาฯจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายว่าที่ร้อยเอกสุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นตัวแทนเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางการบริหาร ในเรื่อง1. ความสำเร็จด้านการทำงาน/หลักการบริหาร (management)2. ความสำเร็จด้านวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)3. ความสำเร็จด้านภาวะผู้นำ (Leadership)เทศบาลเมืองคอหงส์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาจากทุกสถาบัน ทั้งในและนอกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ และขอขอบคุณคณะนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏสงขลาที่ให้ความมั่นใจและเข้ามาศึกษาหาข้อมูลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์