วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สมาร์ทซิตี้

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษา เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สมาร์ทซิตี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้เทศบาลเมืองคอหงส์ได้นำเสนอการเรียนรู้ในหัวข้อ แอปพลิเคชันคอหงส์สมาร์ทซิตี้ นำเสนอโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.) นำเสนอโดยสำนักปลัดเทศบาล และการจัดการขยะของเทศบาลเมืองคอหงส์ นำเสนอโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสบการณ์นอกชั้นเรียนและได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์