วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองกับมาตรการNew Normal

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างรัดกุม อาทิ นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย การกำหนดจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือ การกำหนดจุดระยะห่างในอาคารเรียน

และในห้องเรียน การเตรียมเจลล้างมือก่อนเข้าห้อง รวมทั้งการแบ่งกลุ่มการเรียนในแต่ละวันเพื่อลดความแออัด โดยทางโรงเรียนจะทำการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อสุขอนามัยของบุตรหลาน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง