วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลา

วันนี้ (12 เมษายน 2565) ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ภายใต้การเรียนการสอนในรายวิชาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นางสาว เยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลา จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งส่งเสริมการแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และวิถีชีวิตของความเป็นไทย