วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ม.ทักษิณ จัดเสวนา “Songkhla Creative Economy Seminar” ผู้สมัคร สส. สงขลา ร่วมเวทีคึกคัก

วันที่ 27 เมษายน 2566 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดการเสวนา “Songkhla Creative Economy Seminar” ภายใต้ โครงการศึกษาสถานการณ์และออกแบบกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกิจกรรม Soft Power ในจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำหรับการเสวนาในครั้งนี้มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคการเมืองจากเขตพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็นอย่างคึกคัก ได้แก่ พรรคไทยสร้างไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และ พรรคชาติพัฒนากล้า

การจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจและรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการสํารวจและการทํางานร่วมกับ หน่วยงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และเพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมและความคาดหวังต่อบทบาทของ สสส. สงขลา ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกิจกรรม Soft Power ในจังหวัดสงขลา