วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)รอบชิงชนะเลิศชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กกพ.) เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประเภทโครงการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี หัวหน้าโครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นการประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยในพิธีเปิดดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี ผู้ร่วมโครงการ และอาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้ร่วมโครงการ ร่วมเปิดงาน

ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. เป็นการเสวนาพิเศษ “ทิศทางพลังงานไฟฟ้าจากขยะของไทย”โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ร่วมเสวนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  หลังจากนั้นมีการนำเสนอผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละระดับ แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา 5 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 5 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทีม

สำหรับผลการแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท    

ทีมฮุสนามาค่ะ อัฟนันกับธนยศมาครับ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล

ผลงาน DETERIORATED PLA FILAMENTS AND WASTE ENERGY TO LIGHT INNOVATION

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท

ทีม OVERLOAD จาก โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดปัตตานี

ผลงาน โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะพลาสติก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท 

ทีม Friendship of waste จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล

ผลงาน Friendship of waste    

ระดับอาชีวศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท

ทีม Regarboyจาก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลงาน เตาเผาขยะไร้ควันผลิตกระแสไฟฟ้า

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

ทีม โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ Waste-to-Power Plant Model จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ จังหวัดสงขลา

ผลงาน โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ Waste-to-Power Plant Model

(รางวัลชนะเลิศ  ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล)

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท

ทีม แมลงวันหัวเขียว จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

ผลงาน การนำขยะอินทรีย์และผักตบชวามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท

ทีม Energy YRU จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

ผลงาน ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริค

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท

ทีม New Innovation จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

ผลงาน การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะและวัสดุเหลือใช้กากมะพร้าว