วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace : Happy Work-Life) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องข้าวในงานบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพคนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สนองงานพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดและดําเนินโครงการให้กับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยที่ผ่านมาได้จัดทําโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” เพื่อนําไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน ในการดําเนินกิจกรรมเป็นการ สอดแทรก กิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิง ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ภูมิ ปัญญาชุมชนในการทํานา และทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ไปต่อยอดในการ ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร มีความจำกัดในทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของนักเรียน

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งใช้แนวคิดการจัดสมดุลชีวิตตามมิติการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของ สสส. ด้วย happy 8 หรือความสุขแปดประการ คือ สุขภาพดี น้ำใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้ ทางสงบ/มีคุณธรรม ปลอดหนี้/ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมดี นอกเหนือจากการสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยแล้ว การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและนิสิตให้เห็นความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยขยายพื้นที่ไปยังชุมชนรอบรั้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการตามพระราชดาริให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้โครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้จัด 2 โครงการ คือโครงการกิจกรรมแปลงผักเพื่อน้อง และโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง สําหรับโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุ์ อนุรักษ์และขยายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านภาคใต้ที่ปลอดภัย  เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ พัฒนาชุมชน และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับภาคีเครือข่าย

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ จำนวน 550 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่เข้าร่วมโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา”  โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกเสกสรร อินทรสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 และพันตำรวจเอก สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นตัวแทนรับมอบข้าวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมพนมไพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำแจกจ่ายให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนต่อไป