วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ม.ทักษิณพร้อมสนับสนุน“อาสาสมัครชุมชน”โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2

17 มิ.ย. 2020
816

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลารองผู้ว่าฯสงขลาพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกันแถลงข่าว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล

ให้จัดทำโครงการจ้างงานในระยะสั้น สำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ให้มีงานทำ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่างๆในกระทรวง อว. เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน โดยการดำเนินงานระยะ 1 เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน เป้าหมายการจ้างงาน 9,710 อัตรา นั้น

เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการจ้างงานและการพัฒนาทักษะการทำงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดียิ่ง

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินกว่าจำนวนอัตราที่รับสมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณให้ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 โดยให้สถาบันการอุดมศึกษา จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 32,412 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน จำนวน 3 เดือน

สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และมีพื้นที่ตั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็น 1 ใน 70 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทำโครงการ“อาสาสมัครชุมชน” สู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 โดยได้รับการอนุมัติให้จ้างงานประชาชน จำนวน 996 อัตรา ในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา จำนวน 166 ตำบล ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 52 ตำบล จำนวน 312 อัตรา จังหวัดพัทลุง 65 ตำบล จำนวน 390 อัตรา และจังหวัดนครศรีธรรมราช 49 ตำบล จำนวน 294 อัตรา

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 7 อำเภอ 52 ตำบล ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

1) อำเภอเมือง จำนวน 6 ตำบล 2) อำเภอสิงหนคร จำนวน 11 ตำบล

3) อำเภอสทิงพระ จำนวน 11 ตำบล 4) อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 4 ตำบล

5) อำเภอระโนด จำนวน 12 ตำบล 6) อำเภอควนเนียง จำนวน 4 ตำบล

7) อำเภอบางกล่ำ จำนวน 4 ตำบล

ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการจ้างงานประชาชน จำนวน 52 ตำบล ตำบลละ 6 อัตรา ทำให้มีประชาชนในจังหวัดสงขลาได้รับการจ้างงานในโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 312 อัตรา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสงขลา ใน 3 ประเด็น คือ

1) เกิดการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จำนวน 312 อัตรา

2) เกิดการพัฒนาประชาชน หรือแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีทักษะใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่สร้างความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น

3) พื้นที่ดำเนินการทั้ง 52 ตำบล จะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมดำเนินการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคนในจังหวัดนั้นๆ อย่างยั่งยืน

ผู้สนใจ สมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th หรือ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนโดยจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย หมายเลขโทรศัพท์ 09-1170-5840 และ 08-8760-1006