วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดอบรมบ่มเพาะคนดี ครั้งที่ 9 “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

23 ม.ค. 2020
1014

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการบ่มเพาะคนดี ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการฯ ซึ่งที่มาของโครงการ อนุสนธิจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กรุณามาปาฐกถาพิเศษแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2549  เรื่อง หนทางที่ควรไป และในปี พ.ศ. 2553 เรื่อง คนดีของแผ่นดิน ในครั้งนั้น พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้กล่าวว่า  “เห็นจะต้องมาช่วยอธิการบดีและครูอาจารย์สร้างคนดีของแผ่นดินให้แก่บ้านเมืองที่รักของเราให้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น จนต้องยัดเยียดเบียดเสียดกันบนผืนแผ่นดินไทยของเรา”

อาจารย์จิรภากล่าวว่า ในขณะนั้นมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ เป็นอธิการบดี มรภ.สงขลา จึงเกิดแรงบันดาลใจสร้างหลักสูตรโครงการบ่มเพาะคนดีขึ้น โดยเปิดอบรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน  พ.ศ.2554 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้กรุณามาติดตามผลการอบรมโดยให้นักเรียนนักศึกษาในโครงการรายงานการทำความดี  ในปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการอบรมนักเรียนนักศึกษา จนถึงปัจจุบันรวม 9 ครั้ง วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นคนดี มีความรักชาติรักแผ่นดิน สร้างแรงกระตุ้นในการอยากทำความดี มีจิตสาธารณะ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้จักประหยัด อดออม เคารพตนเองและผู้อื่น มีความเมตตากรุณา กล้ายอมรับในสิ่งที่ตนกระทำ ตระหนักในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและธรรมชาติ 

ด้าน พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิฯ ในการจัดโครงการบ่มเพาะคนดี เพื่อตอบสนองปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ท่านต้องการจะเห็นคนทุกคนใน จ.สงขลา และในประเทศของเราเป็นคนดี การจัดโครงการบ่มเพาะคนดีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับทุนของท่านและนักเรียนทั่วไปได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ จึงมีความมุ่งหวังว่านักเรียนทุกคนที่เข้าอบรมได้เห็นบุคคลต้นแบบแห่งความดีงามทุกระดับ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ตลอดจนคนสามัญที่เป็นคนดีมีหน้าที่สำคัญในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และบุคคลใกล้ตัวเรา อย่างเช่นพี่ๆ ที่เป็นต้นแบบแห่งความดีที่ได้มาพูดคุยเล่าเรื่องความดีงามในการทำหน้าที่ของตน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะรู้สึกและรู้ได้ด้วยตนเองว่าการทำดีไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถทำได้ทุกเวลา ทุกนาที