วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“มูนิร ใจดี” อดีตรองนายกองค์การนักศึกษา มรภ.สงขลา รับรางวัลบุคคลต้นแบบ พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ “1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

“มูนิร ใจดี” อดีตรองนายกองค์การนักศึกษา มรภ.สงขลา ศิษย์เก่าพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับรางวัลบุคคลต้นแบบจาก อบจ.สงขลา พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ “1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายมูนิร ใจดี อดีตรองนายกองค์การนักศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นอกจากนั้น ยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เข้ารับรางวัล “1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ประจำปี 2564

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำความดี ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ