วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเดียวในภาคใต้ ม.ทักษิณ ร่วมลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) , องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และ 10 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ 10 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงกลุ่มนักประดิษฐ์นักวิจัย และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนและสร้างแต้มต่อให้กับภาคธุรกิจ กรมฯ จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรม จึงเป็นที่มาของการทำความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสถาบันการศึกษา เพื่อจัดตั้งศูนย์ TISC เป็นตัวกลางในการเชื่อมกลุ่มผู้สร้างสรรค์และกลุ่มผู้ใช้งานสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง”
ทางด้านมหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  กล่าวถึงการร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ว่า “การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ การสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และการนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และการสร้างสรรค์สังคมในมิติต่าง ๆ กระบวนการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในทางสังคมและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เราคาดหวังที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นปัญญาปฏิบัติของสังคม”
“เพราะฉะนั้น การร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม ในครั้งนี้จึงเป็นจังหวะก้าว และเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นที่และการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือที่จะทำให้เกิดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม ทำให้เกิดสังคมอุดมปัญญา และการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย”