วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความพร้อมในการยกระดับ ด้านนวัตกรรมจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ จังหวัดพัทลุง

วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความพร้อมในการยกระดับ ด้านนวัตกรรมจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ จังหวัดพัทลุง

เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าจากภาคการเกษตรกรรมของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมศิวา 1 โรงแรมศิวา รอยัล และ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting