วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มรภ.สงขลา ขอเชิญร่วมเสนอโครงการ-งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญบุคลากรและนักวิจัยของ มรภ.สงขลา ที่สนใจร่วมเสนอโครงการหรืองานวิจัย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รูปแบบของรายละเอียดโครงการสามารถจัดทำได้ตามรูปแบบฟอร์มการเขียนโครงการของ มรภ.สงขลา หรือตามรูปแบบของแหล่งทุน (กรณีขอทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น วช. สกอ. ฯลฯ) โดยจัดส่งข้อมูลมายังศูนย์เครื่องมือกลางสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ ทาง E-mail  sutthinee-204@ hotmail.com ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

สำหรับขอบเขตการยื่นเสนอมีดังนี้ 1. เป็นโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง เช่น ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และอาหารท้องถิ่น ตาลโตนด ส้มแขก หรือสัตว์พื้นเมือง เป็นต้น 2. ชื่อโครงการหรืองานวิจัย 3. หลักการและเหตุผล 4. วัตถุประสงค์ 5. เป้าหมาย 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 7. สถานที่ดำเนินการ 8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 9. รูปแบบกิจกรรม 10. งบประมาณ (แจกแจงรายละเอียด) 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12. การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

                ทั้งนี้ หากบุคลากรและนักวิจัยคนใดสนใจจะร่วมเสนอโครงการ ขอให้แจ้งชื่อผู้ประสานงานเบื้องต้น พร้อมทั้งหมายเลขติดต่อกลับภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 มายังทาง E-mail : sutthinee-204@ hotmail.com งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จะดำเนินการประสานงานข้อมูลต่อไป