วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี ศึกษาเรียนรู้ รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ แนะแนวศึกษาต่อ รับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 5 กันยายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ แนะแนวศึกษาต่อ รับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา

 รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีนโยบายรับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มรภ.สงขลา ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และรองรับการแข่งขันจากตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาทักษะนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน มรภ.สงขลา

 การจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และแนะแนวศึกษาต่อฯ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อคุณครูและนักเรียน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่น่าสนใจ ตลอดจนแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาของตนเองในอนาคต และยังเป็นโอกาสที่ดีต่อครูแนะแนวในการแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อใน มรภ.สงขลา ให้นักเรียนได้รับทราบ และชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี