วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม 3 ผลงาน นศ. คณะ วจก.-คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้าทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้นทีมละ 1 แสน ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการ Start up

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ทีมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้การผลักดันของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา คว้าทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (IDEA) จาก 3 ผลงาน 1. พัฒนาระบบ IOT ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลากัด 2. ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน 3. นวัตกรรมการแปรรูปกาแฟคั่วปรุงผสม รับทุนสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท ต่อยอดโครงการสู่ผู้ประกอบการ Start up

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นักศึกษา มรภ.สงขลา จำนวน 3 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (IDEA) ทีมละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการสู่ผู้ประกอบการ Start up จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาระบบ IOT ในอุตสาหกรรม เพาะเลี้ยงปลากัด นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (วจก.) สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายอรรถพล นางแก้ว นายวรุฒ แสะหมูด และ นางสาวธัญญารัตน์ เดชนุ้ย โดยมี ผศ.ดร คมวิทย์ ศิริธร และ อาจารย์คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์ เป็นที่ปรึกษา 

 2. โครงการผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ นางสาววิลาวัณย์ เกื้อกูล นางสาวณัฐฏธิดา บิลล่าเต๊ะ โดยมี ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 3.โครงการนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟคั่วปรุงผสมคณะเทคโนโลยีการเกษตร สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายตอเฮด หมัดศิริ นายรัตนชาติ นาศรี นายชูเกียรติ เส็งคุ้มหอม โดยมี ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ ผศ.ปริยากร บุญส่ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา