วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา สืบสานประเพณี “ซอแรงเกี่ยวข้าว” ทุ่งใหญ่สารภี ชวนชุมชนร่วมเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิดอกพะยอม อนุรักษ์ประเพณีถิ่นใต้

มรภ.สงขลา สืบสานประเพณี ซอแรงเกี่ยวข้าว” ทุ่งใหญ่สารภี วิทยาเขตสตูล จับมือหน่วยงานเครือข่ายร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิดอกพะยอม อนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่นภาคใต้ ควบคู่ส่งเสริมสามัคคี สร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันที่ 23 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับเครือข่ายชุมชนต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ภายใต้กิจกรรมสืบสานประเพณี ซอแรงเกี่ยวข้าว ทุ่งใหญ่สารภี มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมซอแรง และการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมด้วยแกะและเคียว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของภาคใต้ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันเป็นจิตอาสาสืบสานประเพณีวิถีแบบเกษตรกร เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 มรภ.สงขลา ได้จัดโครงการ “จิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี ทุ่งใหญ่สารภีราชภัฏสงขลา” เพื่อเปิดตัวศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในการนี้ สำนักงานวิทยาเขตสตูล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีซอแรงเกี่ยวข้าว ทุ่งใหญ่สารภีฯ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิดอกพะยอม เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยมุ่งหวังให้ทุ่งใหญ่สารภีแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนต่อไป