วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำแดง จัดอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง-สร้างอาชีพเสริม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก

อธิการบดี มรภ.สงขลา นำทีมผู้บริหาร-บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ ต.รำแดง อ.สิงหนคร  จัดอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น การเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้า การจัดการตลาดชุมชนและบัญชีครัวเรือน

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี อ.พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อส่งมอบเจลล้างมือ ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมกันนั้น ได้จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” กิจกรรมอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ปีที่ 2 โดยได้ถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการตัดเย็บและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้า การจัดการตลาดชุมชนและบัญชีครัวเรือน

ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริมโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมรภ.สงขลา ในการยกระดับรายได้ของครัวเรือนในท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ต.รำแดง อันจะสร้างรายได้ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ

ผศ.ดร.สายฝน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความทราบตอนหนึ่งว่า “…ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงาน ให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน…” มรภ.สงขลา ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ต.รำแดง เป็นปีที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมี มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พึ่งพิงทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม กล่าว