วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการพระบรมราโชบายฯ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง

ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมอาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่แนะนำติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการพระบรมราโชบายฯ และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ของกลุ่มโคเนื้อบ้านทุ่งลาน กลุ่มปลูกกาแฟ และกลุ่มแปรรูปอาหาร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ภายใต้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้แก่ ผศ.ดรอมรรัตน์ ชุมทอง ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม ดร.ศุภัครขา อภิรติกร ผศ.นพรัตน์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง ร่วมกับศูนย์เครื่องมือกลาง นำทีมโดย ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ และ นางสาวเกศสุพร มากสาขา รวมถึงทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ทุกคนด้วย