วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ- 3 บริษัทเอกชน ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนสหกิจฯ ผลิตกำลังคนสอดรับภาคอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ พร้อม 3 บริษัทเอกชน จับมือร่วมจัดการศึกษาตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการสังคม มุ่งผลิตกำลังคนสอดคล้องความต้องการภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวม 4 องค์กร ได้แก่ 1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 2. บริษัท เซาท์เทิร์น เว็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  3. บริษัท วิศวกรรมนวัตกรรมสากล จำกัด 4. บริษัท เค เอส เซาท์เทิร์น จำกัด ณ ห้องประชุม 74-206 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และเพื่อให้ทางคณะฯ มีข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม