วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู 180 คน ระหว่างวันที่ 1-13 มิ.ย.นี้ เผยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา   

            ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จะเปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 180 คน

ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th/ และhttp://edu.skru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2563 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารภายในวันที่ 4-13 มิถุนายน การสมัครจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

            กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาจาก 1. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ 2. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว หรือมีสถานะอนุญาตในระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา เท่านั้น

            กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน 1. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

            หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ประกอบด้วย 1. ไฟล์รูปถ่าย 1 นิ้ว 2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 4. ไฟล์สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 5. ไฟล์สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 6. ไฟล์สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 7. ไฟล์สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (โดยระบุตำแหน่งครูผู้สอน) จนถึงปัจจุบัน 8. ไฟล์หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว หรือมีสถานะอนุญาตในระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเท่านั้น
            ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานการสมัครในข้อ 2-8  ทุกหน้า พร้อมทั้งสแกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์นามสกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์ แนบมาพร้อมใบสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานของทางราชการในการยื่นใบสมัคร หรือกรอกรายละเอียดในใบสมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัคร และจะถูกเพิกถอนสิทธิในการสมัครและผลสอบทั้งหมด โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นได้

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-442-5421