วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 (รับตรงอิสระ) สมัครออนไลน์ 9-14 มิ.ย.นี้

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.skru.ac.th/skru_app/ ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายนนี้    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ TCAS63 รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app/ ค่าสมัคร 100 บาท สามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าสมัคร และยื่นชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 การสมัครจึงจะถือว่าสมบูรณ์

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับ มีดังนี้ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.สังคมศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม วท.บ.ภูมิสารสนเทศ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ค.บ.ภาษาจีน วท.บ.ฟิสิกส์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วท.บ.ชีววิทยา วท.บ.คหกรรมศาสตร์ วท.บ.จุลชีววิทยาประยุกต์ วท.บ.เคมี วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (เทียบโอน) วท.บ.คหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.การตลาด บธ.บ.การจัดการ บธ.บ.การจัดการท่องเที่ยว นศ.บ.สื่อสารมวลชน ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ บช.บ.การบัญชี

                สาขาวิชา วท.บ.เกษตรศาสตร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ศป.บ.ดนตรีไทย ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง ศป.บ.ทัศนศิลป์ ศป.บ.การออกแบบ ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สตูล)

                ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้ คือ ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษา มรภ.สงขลา เรียบร้อยแล้วจากรอบที่ผ่านมา (รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3) หากมีสิทธิ์ซ้อนจะไม่สามารถสมัครได้ และไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรวมถึงไม่มีสิทธิ์รายงานตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4, 074-260276 หรือ facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU