วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. ภาคปกติ รอบที่ 2 ประเภท SKRU ตั้งแต่บัดนี้-16 เม.ย.63 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่สอบสัมภาษณ์

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภท SKRU ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 เม.ย.63 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภท SKRU โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรอบนี้ไม่ใช้คะแนนจาก สทศ. แต่ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 เมษายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app โดยชำระเงินค่าสมัคร 100 บาทผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครรอบ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ทั้ง 5 มรภ. และผู้ที่รายงานตัวกับ มรภ.สงขลา แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครรอบนี้ และสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้ ภูมิสารสนเทศ 50 คน ฟิสิกส์ 40 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 คน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 50 คน ชีววิทยา 50 คน คหกรรมศาสตร์ 30 คน จุลชีววิทยาประยุกต์ 50 คน คณิตศาสตร์ 30 คน เคมี 60 คน การจัดการสิ่งแวดล้อม 50 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพและสป 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 60 คน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (เทียบโอน) 40 คน คหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน) 40 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 คน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 110 คน การตลาด 120 คน การจัดการ 130 คน การจัดการท่องเที่ยว 140 คน สื่อสารมวลชน 110 คน เศรษฐศาสตร์ 110 คน การบัญชี 110 คน การจัดการนวัตกรรมการค้า 130 คน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์50 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 70 คน เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 40 คน เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 70 คน การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 80 คน ดนตรีไทย 20 คน ทัศนศิลป์ 50 คน การออกแบบ 70 คน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน เทคโนโลยีการผลิต 30 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 70 คน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 40 คน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) 40 คน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 100 คน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 100 คน นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) 100 คน การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล) 100 คน การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สตูล) 80 คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4, 074-260276 facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU