วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สมศ. ภาคใต้ตอนล่าง

คณะครุศาสตร์มรภ.สงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครือข่าย สมศ. (ศูนย์ภาคใต้ตอนล่าง) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-14 มิ.ย.63 เผยคุณสมบัติผู้สมัคร มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งาน มนุษยสัมพันธ์ดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ศูนย์ภาคใต้ตอนล่าง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,416 บาท ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (ผู้ที่มีวุฒิด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาก่อน) มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์http://www.onesqa-skru.org ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2563 

หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ ได้แก่ 1. ไฟล์รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 4. ไฟล์สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 5. ไฟล์สำเนาปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 6. ไฟล์สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 7. Resume

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งสแกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์นามสกุล .pdf  จำนวน 1 ไฟล์ แนบมาพร้อมใบสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานของทางราชการในการยื่นใบสมัคร หรือกรอกรายละเอียดในใบสมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัคร และจะถูกเพิกถอนสิทธิในการสมัครและผลการสมัครทั้งหมด โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นได้

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ http://www.onesqa-skru.org หรือเฟซบุ๊ก ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-710-4854