วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา รับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.63

07 พ.ค. 2020
864

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก 1) จำนวน 5 คน ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก 2) ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 15 คน ภาคพิเศษ (แผน ข) ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 30 คน 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก 2) จำนวน 10 คน มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ภาคพิเศษ (แผน ข)  จำนวน 30 คน  มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

               ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://bundit.skru.ac.th ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2563 จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก โดยจะสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13-14 มิถุนายน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสอบ ซึ่งอาจปรับรูปแบบเป็นวิธีอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-336948