วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา-ม.ทักษิณ-มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือ “จ๊อบบีเคเค” ปั้น นศ. พร้อมออกสู่ตลาดงาน

3 สถาบันการศึกษา มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัยสงขลา ผนึกความร่วมมือเว็บไซต์จ๊อบบีเคเคฯ ลงนามข้อตกลงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษา ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

 ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ตนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ระหว่าง นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด กับ รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ (ม.ทักษิณ) ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) และ ดร.นราวดี บัวขวัญ มรภ.สงขลา พร้อมด้วยสักขีพยาน ประกอบด้วย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ม.ทักษิณ นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย น.ส.อัญชลี หนูรัตน์ หัวหน้างาน งานบริการและพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา น.ส.วรัชญา จันทิมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และ นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีงานผ่านช่องทางเว็บไซต์จ๊อบบีเคเค ดอท คอม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยตรง รวมทั้งขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ ซึ่งทางบริษัทจัดหางานจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ ทั้งที่ใกล้สำเร็จการศึกษา และการเตรียมความพร้อมการฝึกวิชาชีพและสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบัน เป็นต้น   

 ทั้งนี้ จ๊อบบีเคเคฯ จะสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แรงงาน เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงานและแรงงาน ให้นิสิตนักศึกษาในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 และความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา การฝึกงาน รวมทั้งความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดหางานและสถาบันการศึกษา โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปีละ 1 สถาบันการศึกษา โดยในปี 2563 ม.ทักษิณ จะเป็นเจ้าภาพครั้งแรก ต่อด้วย มทร.ศรีวิชัย และ มรภ.สงขลา ตามลำดับ

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือที่จัดขึ้น นอกจากจะมีคณะผู้บริหารแต่ละสถาบันการศึกษาเข้าร่วมลงนามแล้ว ยังมีตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้นำนิสิตนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 30 คน อาทิ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา งานแนะแนวฯ สภานิสิต องค์การนิสิต ม.ทักษิณ สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สภานักศึกษา มรภ.สงขลา เป็นต้น โดยภาคนิสิตนักศึกษาได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ความร่วมมือดังกล่าวนี้เป็นสิ่งตอกย้ำความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและภาคเอกชน ในการช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในตลาดแรงงาน ลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตที่กำลังจบการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ