วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์-มูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ช่วย 27 นศ.ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มรภ.สงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และทุนมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ช่วยเหลือ 27 นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และทุนมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดี มรภ.สงขลา ประธานกรรมการมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานมอบทุนให้แก่นักศึกษารวม 27 คน นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการวางดอกไม้คารวะ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และวางพานดอกไม้ไหว้ครู คารวะอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย อดีตอธิการวิทยาลัยครูสงขลา ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งสองมูลนิธิ จะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จำนวน 30 ชั่วโมง

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอให้นักศึกษาจดจำไว้ว่าทุนที่ได้มานั้นเป็นของใคร และมีคุณค่าเช่นไร ในการจะได้รับทุนนั้นนักศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และต้องตอบตัวเอง ครอบครัวและสังคมได้ว่าทำไมเราจึงได้รับทุน ซึ่งทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และทุนมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ล้วนเป็นทุนที่มีความติดตรึงในใจที่มีต่อผู้ใหญ่ใจดี คนดี ที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ออกมาจากข้างใน โดยเฉพาะความเมตตา กตัญญู เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดี  

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีที่มาจากเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มาติดตามการก่อสร้างสะพานติณสูลานนท์ ซึ่งมีจุดเชื่อมที่เกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ได้มอบเงินจำนวน100,000 บาท เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย ดร.วิจิตร จันทรากุล อธิการวิทยาลัยครูสงขลา ในขณะนั้น ได้นำเงินดังกล่าวจัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยขออนุญาตต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งเป็นมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิแรกในจังหวัดสงขลา ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม 2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง อธิการวิทยาลัยครูสงขลา คนต่อมา จากนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาสมทบเพิ่มเติมมาโดยลำดับ ซึ่งมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบทุนแก่นักศึกษาครั้งแรก ในปี 2527 จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้เกียรติมามอบทุนในครั้งนั้นด้วยตนเอง

ในปี พ.ศ. 2528 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าชื่อมูลนิธิซ้ำกับมูลนิธิอื่น ดังนั้น วิทยาลัยครูสงขลาจึงขอเพิ่มชื่อ วิทยาลัยครูสงขลา ต่อจากชื่อมูลนิธิเดิม และได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อสถาบันให้เป็นปัจจุบัน จนบัดนี้ใช้ชื่อว่า มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีฐานะเป็นนิติบุคคล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มอบเงินสมทบมูลนิธิมาเป็นประจำทุกปี และกำชับให้คณะกรรมการมูลนิธิช่วยกันระดมทุน เพื่อเพิ่มจำนวนทุนสำหรับจัดสรรแก่นักศึกษา แต่ด้วยสภาวะดอกเบี้ยธนาคารลดลง เงินทุนที่จัดสรรจึงสามารถทำได้ตามภาวะที่เป็นไปได้ในแต่ละปี

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน มุ่งเน้นนักศึกษาที่ทำคุณงามความดี ให้สอดคล้องกับปณิธานของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยสถานภาพทางการเงินของมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มียอดเงิน ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,600,959.94 บาท ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดสรรทุนการศึกษารวม 9 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท มอบให้แก่นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย

ในส่วนของทุนมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 โดยคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนคหบดีเมืองสงขลา ซึ่งมีความเคารพรัก ศรัทธา ในคุณงามความดีและคุณูปการของ อาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ได้ร่วมกันระดมเงินทุนจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย วิทยาลัยครูสงขลา อาจารย์สมบุญ ศรียาภัย เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสงขลา และเมื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสงขลายุบรวมกับวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อปี 2510 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของวิทยาลัยครูสงขลา และปรับเปลี่ยนเป็นอธิการวิทยาลัยครูสงขลา

เมื่อลาออกจากตำแหน่งอธิการในปี 2523 ท่านยังคงดำรงตำแหน่งอาจารย์ของวิทยาลัยครูสงขลา จนเกษียณอายุราชการในปี 2528 ซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน มุ่งเน้นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะของ อาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ผู้มีจริยาวัตรงดงามและมั่นคงในคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ โดยสถานภาพทางการเงินของมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มียอดเงิน ณ วันที่ 1 กันยายน 2563  เป็นจำนวนเงิน 7,953,463.78 บาท ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดมอบทุนจำนวน 18 ทุน ทุนละ 6,000 บาท แบ่งเป็นนักศึกษาทั่วไป 16 ทุน และนักศึกษาที่พิการทางหู 2 ทุน