วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา พัฒนาภาษาอังกฤษและสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับ นศ.-บุคลากร

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา พัฒนาทักษะภาษาและสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หวังสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส 62, 63, 64 และ 646 จำนวน 7,439 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษา

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และบุคลากร เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีตัวแทนจาก บริษัท EduSoft  จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม English Discoveries และการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Youtube Live ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมฟังการบรรยายด้วยบรรยากาศที่ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน