วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ เปิดเวทีเสวนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านทุจริต

มรภ.สงขลา จับมือสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ จัดเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อต้านการทุจริต ปลุกพลังนักศึกษาวัยใสรู้เท่าทันมหันตภัยคอรัปชั่น 4.0 พร้อมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตครอบคลุมทั่วประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “มหันตภัย…คอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต” โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มรภ.ฏสงขลา เข้าร่วมราว 1,000 คน เพื่อรวมพลังต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาการทุจริต

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในการร่วมกันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยทั้งสองฝ่ายจัดให้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุม เสวนา หรือสัมมนาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนะในวงกว้างเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง จึงนำมาสู่การจัดเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้

ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลเน้นย้ำการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำผิด ซึ่งวิธีการต่างๆ ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากตัวเราที่ต้องประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก เยาวชน และสังคม เมื่อเราเป็นคนดีแล้ว เราจึงนำไปปลุกจิตสำนึกคนอื่นให้รู้คุณแผ่นดิน เกลียดชังผู้ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับสิ่งที่ดี ข้อคิดดีดีที่ได้รับจากการเสวนาฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า การโครงการเสวนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ให้รู้ถึงพิษภัยการทุจริต พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์และต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่นๆ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ