วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึกมหา’ลัยบอร์เนียว ทารากัน อินโดนีเซีย ลงนามความร่วมมือพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนศิลปะฯ- นศ.ครุ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยบอร์เนียว ทารากัน ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ สร้างความเข้มแข็งการศึกษา เตรียมส่งตัวแทนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม-นักศึกษาครุศาสตร์

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.อาดรี ปาตอน (Prof. Dr. Adri Patton, M.Si) อธิการบดีมหาวิทยาลัยบอร์เนียว ทารากัน ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มรภ.สงขลา เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและความร่วมมือด้านการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาในการ 1. แลกเปลี่ยนอาจารย์และผู้บริหาร 2. แลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 3. แลกเปลี่ยนตัวแทนนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4. จัดการประชุมสัมมนาสำหรับอาจารย์ 5. แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากร 6. สนับสนุนความร่วมมือที่มีความสนใจร่วมกัน 7. ร่วมการประชุมระหว่างประเทศและความร่วมมือการวิจัยด้านการศึกษา 8. สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่มีความเห็นชอบร่วมกัน

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า มรภ.สงขลา รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบอร์เนียว ทารากัน ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งหากกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้มีผลทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยแต่ละฝ่ายจะต้องแสวงหาข้อตกลงที่ยุติธรรมและเป็นธรรมในเรื่องความเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ของทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยแต่ละมหาวิทยาลัยยังคงมีสิทธิ์ผูกขาดในทรัพย์สินทางปัญญาดั้งเดิมของตน หากทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้รับการพัฒนาจากบุคลากรหรือหน่วยงานในเครือของสองมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีหน้าที่ในการทำข้อตกลงแยกต่างหากกับบุคลากรหรือหน่วยงานในเครือที่ถือครองทรัพย์สินทางปัญญานั้น ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในข้อตกลง