วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมพื้นที่สตูล รับฟังข้อมูลผลดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ววน.

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563-2570 ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายใต้นโยบายการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล