วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรมเพื่อการกู้ยืมเงิน กยศ.

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม ณ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา เพื่อให้รับทราบนโยบายและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตลอดจนหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการลงนามทำสัญญาการกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนักศึกษาผู้กู้รายเก่า รายใหม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมและทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ในครั้งนี้กว่า 2,000 คน