วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ติวเข้มเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

มรภ.สงขลา จัดอบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญติวเข้มคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ หวังพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ความเข้มแข็งด้านการวิจัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ดังนั้น การจัดอบรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านการวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

  ด้าน อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการลดความเสี่ยงที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรสนใจทำวิจัยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 31 คน จากหน่วยงานภายในต่างๆ ภายใน มรภ.สงขลา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนผลงานต่อไป