วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา ติวเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ ให้สอดคล้องเป้าหมายและนโยบายประเทศ

วันที่ 20-21 ธันวาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของประเทศ” ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา  โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์จากนักวิจัย มรภ.สงขลา เข้าร่วมการอบรม

 การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยของทางมหาวิทยาลัย สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครบถ้วนตามกระบวนการวิจัย และสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของแต่ละหัวข้อในการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ