วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จับมือภาคบริการโลหิตที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

มรภ.สงขลา จับมือภาคบริการโลหิตที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ

  อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 สงขลา สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรม อาคารกองพัฒนานักศึกษา ได้รับโลหิตจากผู้บริจาคจำนวน 821 คน รวม 697 ยูนิต           

อาจารย์จิรภา กล่าวว่า วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลและทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สธิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรทั่วพื้นแผ่นดิน เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในทุกด้าน นับตั้งแต่ที่ได้ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจและพระเมตตาที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้เป็นพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ได้ก่อให้เกิดคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประชาชน และประเทศชาติโดยรวม มีความหมายต่อพสกนิกรชาวไทยมากเกินกว่าจะคณานับได้

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต กล่าวอีกว่า นักศึกษาและบุคลากรของ มรภ.สงขลา และพสกนิกรชาวไทยทุกคน ล้วนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันแห่งการสวรรคต ทางมหาวิทยาลัยจึงร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 สงขลา จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และจะร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้