วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรม “Everyday English” เรียนรู้ภาษาอังกฤษรอบตัว

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรม “Everyday English” ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เทียบเชิญวิทยากรจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน

อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Everyday English” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มรภ.สงขลา ในวันที่ 11 และ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดเทคนิคในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการภาษาอังกฤษรอบตัว สร้างแรงบันดาลใจในการฝึกภาษาอังกฤษผ่านสื่อในชีวิตประจำวันจาก Line Facebook ข่าว เพลง ซีรี่ย์ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย เช่น การสร้างประโยค การออกเสียง การให้ความสำคัญกับเวลา ฝึกการบอกตำแหน่งของสถานที่และการบอกเส้นทาง ฝึกการวางแผน เสนอความคิดเห็น และนำเสนอผลงานผ่านการสร้างประติมากรรม

ด้าน อาจารย์ ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน แต่จากผลการสำรวจพบว่า ทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศมากขึ้น ผ่านการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเรียนรู้ภาษา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งมีชาวต่างประเทศปฏิบัติงานในหน่วยงานคณะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มเติมความรู้และความสามารถและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน

งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Everyday English ในรูปแบบออนไลน์ ขึ้น เพื่อให้บุคลากร มรภ.สงขลา ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงที่ถูกต้อง ตลอดจนการฝึกสนทนาการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทั้งในแง่ของการเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://training.skru.ac.th/detail.php?CRid=31 หรือสแกน QRCode ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้-4 พฤษภาคม 2565